Vrh B
Sem vložte podnadpis

narozeno 17.1 2020
narozeno 17.1 2020
BUMO - pes
BUMO - pes
BASO - pes
BASO - pes
BA-LLU - pes
BA-LLU - pes
BYA - fena
BYA - fena

                                                  zadaná

BE-LLA - fena
BE-LLA - fena